REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG
OFEROWANYCH PRZEZ CAYAN SP. Z O.O.

§ 1
REGULAMIN, USŁUGODAWCA

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej jako „Regulamin” określa zasady świadczenia usług
przez Usługodawcę, zwanych dalej jako Usługi, w tym także usługi świadczonej pod nazwą: „Porada Prawna Online (Zdalna)” oraz „Porada Prawna Stacjonarna”, zwanej dalej jako „Porada”, przez zespół Cayan Sp. z o.o., NIP: 8961605820, REGON: 389754447, KRS: 0000917596, dalej łącznie jako „Usługodawca”.
2. Regulamin określa nadto politykę prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę.
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Szczegółowe dane o Usługodawcy oraz wykaz Usług, zawarte są na stronie
internetowej: www.cayan.pl w zakładkach „kontakt” i „usługi”, zwanej dalej jako „Strona”.

§ 2
UŻYTKOWNIK

1. Osoby korzystające z Usług oferowanych przez Usługodawcę, niezależnie od formy w jakiej świadczone są te usługi, a w szczególności osoby korzystające z Porady, zwane będą dalej jako „Użytkownik”.
2. Usługodawca nie weryfikuje autentyczności danych osobowych podanych mu przez Użytkownika, chyba że jest to konieczne do wykonania lub zawarcia danej umowy, wykonania Usługi lub zrealizowania obowiązków wynikających z mocy prawa.

§ 3
PRZEDMIOT USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną szereg usług, w tym:
a. udziela Porady przez Skype,
b. udziela Porady przez telefon,
c. udziela Porady przez inne aniżeli wymienione w lit. a i b środki komunikowania się na odległość (np. przy pomocy aplikacji Whatsapp).
2. Dostęp do usług wyszczególnionych w ust. 1 jest odpłatny. O odpłatności danej Usługi lub towaru, Usługodawca każdorazowo umieszcza widoczną informację o cenie lub sposobie jej ustalenia wraz z informacją o kosztach dostawy (jeżeli dotyczy), a złożenie przez Użytkownika zamówienia, polega w szczególności na złożeniu wyraźnego i niebudzącego wątpliwości oświadczenia o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
3. Dostęp do niektórych z Usług może wymagać złożenia przez Użytkownika oświadczenia o
akceptacji Regulaminu, polityki prywatności lub zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji danej Usługi, a także akceptacji regulaminów osób trzecich (w tym podmiotów oferujących płatności w formie przelewów bezpośrednich).
4. Usługodawca może oferować także i inne niż wyszczególnione wyżej odpłatne Usługi, w tym Usługi realizowane w formie innej niż elektroniczna.
5. Realizując obowiązek ustawowy, Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług, może wiązać się z ryzykiem zaistnienia zagrożeń wynikających z tej formy komunikacji, a w szczególności przechwycenia lub uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkownika przez osoby niepowołane oraz zniekształcenia przekazywanych treści i ich znaczenia. Stać się tak może w szczególności gdy urządzenie Użytkownika nie posiada stosownych i aktualnych programów zabezpieczających przed wirusami lub niepowołanym dostępem osób trzecich, system operacyjny nie jest bieżąco aktualizowany lub Użytkownik korzysta z usług oferowanych przez niezaufanych dostawców lub otwiera podejrzane wiadomości email, które potencjalnie mogą w nieświadomy sposób instalować programy typu trojan horse.
6. Usługodawca świadczy usługi elektronicznie, co do zasady w każdy dzień tygodnia przez 24 h. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi bez podania przyczyny.

§ 4
UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ – OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

1. Realizując obowiązek ustawowy, Usługodawca informuje konsumenta w sposób jasny i
zrozumiały o:
a. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem – poprzez każdorazowe wskazanie jasnego i zrozumiałego opisu danego towaru lub usługi,
b. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany, numerze NIP – poprzez podanie tych danych na wstępie Regulaminu, a także w widocznym miejscu na Stronie w zakładce „Kontakt”,
c. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą – na Stronie,
d. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje – adres wskazany na stronie internetowej w zakładce kontakt,
e. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami – informacje te każdorazowo umieszczone są w jasny i zrozumiały sposób w opisie danego towaru lub usługi,
f. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się – koszty te są zwykłe za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
g. sposobie i terminie zapłaty – informacje te każdorazowo podawane są w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego lub ofercie przesyłanej Użytkownikowi,
h. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji – informacja o sposobie i terminie spełnienia świadczenia przekazywana jest w jasny i zrozumiały sposób w funkcjonalności sklepu internetowego lub ofercie przesyłanej Użytkownikowi; procedura rozpatrywania reklamacji opisana jest w Regulaminie,
i. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007
r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim – Usługodawca nie zobowiązał się do stosowania konkretnego kodeksu dobrych praktyk,
2. Najpóźniej na początku składania zamówienia, Usługodawca wskazuje w sposób wyraźny, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
3. Usługodawca dokumentuje stosowną fakturą elektroniczną, która zostanie doręczona Użytkownikowi na adres wskazany w trakcie rejestracji. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej oraz faktury bez podpisu.

§ 5
PORADA PRAWNA ONLINE

1. Udzielenie Porady przez Usługodawcę, polega na udzieleniu Użytkownikowi przez Usługodawcę informacji prawnej w oparciu o opisany przez Użytkownika stan faktyczny sprawy – za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub w innej formie, z zastrzeżeniem że przedmiotem Porady Prawnej Online nie jest sporządzanie lub dyktowanie projektów pism, pism procesowych, umów lub innych dokumentów, ani analiza pism, umów, akt sprawy lub innych dokumentów okazywanych w trakcie połączenia na odległość.
2. W przypadku, gdy rzetelne udzielenie Porady Prawnej Online wymaga podjęcia określonych czynności niemożliwych do realizacji w ramach usługi realizowanej przez telefon, a w szczególności dokonania analizy dokumentów, akt sprawy, obszernego orzecznictwa, lub gdy wykonanie tych czynności wykracza poza ramy czasowe przewidziane na wykonanie usługi, Zleceniobiorca uprawniony jest złożyć Zleceniodawcy ofertę na wykonanie danej usługi prawnej, a w szczególności sporządzenie pisemnego/elektronicznego wzoru pisma procesowego.
3. Dokonując zamówienia na Porady z użyciem funkcjonalności dostępnej na Stronie, Użytkownik zleca Usługodawcy udzielenie Porady, z zakresu określonego w formularzu zamówienia rodzaju sprawy.
4. Gdy dane zagadnienie budzi kontrowersje (w szczególności w doktrynie lub orzecznictwie), lub gdy z innych względów niemożliwym jest udzielenie konkretnej odpowiedzi na pytanie Zleceniodawcy, opinia może być pozbawiona jednoznacznej konkluzji – z przedstawieniem przyczyn takiego stanu rzeczy.
5. Czas trwania Porady Prawnej Online wynosić będzie do 45 minut.

§ 6
TERMIN PORADY ONLINE

1. Termin porady udzielanej w formie online ustalany jest każdorazowo indywidualnie z danym klientem
2. Warunkiem uzyskania Porady Prawnej Online jest:
a. wypełnienie i przesłanie do Usługodawcy stosownego formularza dostępnego na Stronie,
b. udzielenie wymaganych zgód, w tym dotyczących niniejszego Regulaminu i przetwarzania danych osobowych,
c. dokonanie zapłaty za Poradę za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, przy czym zapłatę tą uważa się za dokonaną z obowiązkiem zapłaty i skutkującą zawarciem przez Strony umowy na udzielenie Porady na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie,
d. złożenie oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy,
3. Porady udzielane są z zastrzeżeniem, że Usługodawca zobowiązuję się skontaktować z Użytkownikiem do 24 godzin od chwili zgłoszenia oraz dokonania zapłaty, chyba, że skontaktuje się z Użytkownikiem i za obopólną zgodą ustalony zostanie inny, późniejszy termin.
4. Stroną inicjującą połączenie z Usługodawcą celem uzyskania Porady oraz stroną ponoszącą standardowe koszty tego połączenia jest Użytkownik. Wysokość tych kosztów, uzależniona jest od stawek operatora telekomunikacyjnego, z którym Użytkownik zawarł stosowną umowę.
5. Użytkownik uprawniony jest zrezygnować z Porady, aż do chwili rozpoczęcia porady, po rozpoczęciu porady uiszczone wynagrodzenie staje się bezzwrotne.
6. W przypadku gdy w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy na Poradę, ta nie zostanie udzielona Użytkownikowi, bez względu na przyczynę tej sytuacji, Usługodawca zwróci Użytkownikowi uiszczoną opłatę w kwocie nominalnej, na rachunek bankowy z którego Usługodawca otrzymał wpłatę, z zastrzeżeniem postanowień w/w ust. 3 niniejszego paragrafu.
7. Usługodawca zastrzega możliwość odwołania lub przesunięcia terminu Porady, w szczególności w przypadku gdy poprzednio udzielana Porada zakończy się z opóźnieniem.

§ 7
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Użytkownik uprawniony jest rozwiązać umowę na świadczenie Usługi w dowolnej formie, bez uzasadnienia, przed rozpoczęciem porady, z zastrzeżeniem obowiązku zwrotu przez Usługodawcę uiszczonej opłaty za Poradę w wysokości nominalnej, na rachunek bankowy z którego Usługodawca otrzymał wpłatę. W przypadku woli otrzymania zwrotu środków na rachunek bankowy inny aniżeli ten, z którego pierwotnie dokonano wpłaty Użytkownik zobowiązany jest o fakcie tym powiadomić Usługodawcę, a w razie dopuszczenia się przez Użytkownika uchybień w tym zakresie Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za konsekwencje tych uchybień.

§ 8
ROZWIĄZYWANIE I ODSTĘPOWANIE OD UMÓW SPRZEDAŻY – PRAWA KONSUMENTA

1. W przypadku zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży przez Użytkownika będącego konsumentem, może on w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od chwili zawarcia umowy na udzielenie Porady (tj. dokonanie zapłaty za Poradę). Do zachowania terminu wystarczy złożenie i wysłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu na adres siedziby lub adres email Usługodawcy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Konsument nie musi sporządzić oświadczenia w szczególnej formie, ale może skorzystać z wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Prawo to nie przysługuje także do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9
PRZEDMIOT USŁUG ŚWIADCZONYCH STACJONARNIE

1. Usługodawca oprócz porad prawnych prowadzonych w formie elektronicznej świadczy także stacjonarnie porady i usługi prawne.
2. Świadczenie stacjonarnych porad i usług prawnych odbywa się w siedzibie Usługodawcy lub w miejscu wskazanym przez Użytkownika.
3. Dostęp do usług wyszczególnionych w ust. 1 jest odpłatny. Złożenie przez Użytkownika zamówienia, polega w szczególności na złożeniu wyraźnego i niebudzącego wątpliwości oświadczenia o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
4. Dostęp do niektórych z Usług może wymagać złożenia przez Użytkownika oświadczenia o
akceptacji Regulaminu, polityki prywatności lub zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji danej Usługi, a także akceptacji regulaminów osób trzecich (w tym podmiotów oferujących płatności w formie przelewów bezpośrednich).
5. Usługodawca świadczy usługi stacjonarne, co do zasady w każdy dzień tygodnia przez 24 h. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi bez podania przyczyny.

§ 10
PORADA PRAWNA STACJONARNA

1. Udzielenie Porady Stacjonarnej przez Usługodawcę, polega na udzieleniu Użytkownikowi przez Usługodawcę informacji prawnej w oparciu o opisany przez Użytkownika stan faktyczny sprawy, z zastrzeżeniem, że przedmiotem Porady Prawnej Stacjonarnej nie jest sporządzanie lub dyktowanie projektów pism, pism procesowych, umów lub innych dokumentów, ani analiza pism, umów, akt sprawy lub innych dokumentów okazywanych w trakcie porady.
2. W przypadku gdy rzetelne udzielenie Porady Prawnej Stacjonarnej wymaga podjęcia określonych czynności niemożliwych do realizacji w ramach usługi stacjonarnej, a w szczególności dokonania analizy dokumentów, akt sprawy, obszernego orzecznictwa, lub gdy wykonanie tych czynności wykracza poza ramy czasowe przewidziane na wykonanie usługi, Zleceniobiorca uprawniony jest złożyć Zleceniodawcy ofertę na wykonanie danej usługi prawnej, a w szczególności sporządzenie pisemnego/elektronicznego wzoru pisma procesowego.
3. Gdy dane zagadnienie budzi kontrowersje (w szczególności w doktrynie lub orzecznictwie), lub gdy z innych względów niemożliwym jest udzielenie konkretnej odpowiedzi na pytanie Zleceniodawcy, opinia może być pozbawiona jednoznacznej konkluzji – z przedstawieniem przyczyn takiego stanu rzeczy.
4. Czas trwania Porady Prawnej Stacjonarnej wynosić będzie do 45 minut.

§ 11
TERMIN PORADY STACJONARNEJ

1. Termin porady udzielanej w formie stacjonarnej ustalany jest każdorazowo indywidualnie z danym klientem.
2. Warunkiem uzyskania Porady Prawnej Stacjonarnej jest:
a. wypełnienie i przesłanie do Usługodawcy stosownego formularza dostępnego na Stronie lub złożenie zamówienia na tę poradę w innej formie,
b. ewentualne udzielenie wymaganych zgód, w tym dotyczących niniejszego Regulaminu i przetwarzania danych osobowych,
c. dokonanie zapłaty za Poradę za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub PayPal albo dokonanie zapłaty za pomocą gotówki przed rozpoczęciem porady, przy czym zapłatę tą uważa się za dokonaną z obowiązkiem zapłaty i skutkującą zawarciem przez Strony umowy na udzielenie Porady na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie,
d. złożenie oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy.
3. Użytkownik uprawniony jest zrezygnować z Porady, aż do chwili rozpoczęcia porady, po rozpoczęciu porady uiszczone wynagrodzenie staje się bezzwrotne.
4. Usługodawca zastrzega możliwość odwołania lub przesunięcia terminu Porady, w szczególności w przypadku gdy poprzednio udzielana Porada zakończy się z opóźnieniem.
6. Czas trwania Porady Stacjonarnej wynosić będzie do 45 minut.

§ 12
USŁUGA PRAWNA

1. Realizacja Usługi Prawnej przez Usługodawcę, polega na stworzeniu dla Użytkownika projektu pisma procesowego lub innego projektu wskazanego w zakładce „Usługi” na stronie internetowej Usługodawcy lub też jeszcze innego projektu odpowiadającego potrzebom Użytkownika.
2. Projekt jest sporządzony na podstawie stanu faktycznego sprawy opisanego przez Użytkownika, a także na podstawie dokumentów (jeśli takowe istnieją) przedłożonych Usługodawcy przez Użytkownika.
3. Dokonując zamówienia na wybraną Usługę Prawną z użyciem funkcjonalności dostępnej na Stronie, Użytkownik zleca Usługodawcy wykonanie Usługi Prawnej, z zakresu określonego w formularzu zamówienia rodzaju sprawy.

§ 13
TERMIN WYKONANIA USŁUGI PRAWNEJ

1. Termin wykonania usługi prawnej jest każdorazowo indywidualnie z danym klientem.
2. Termin wykonania usługi prawnej jest zależny od stopnia skomplikowania sprawy oraz obszerności dokumentacji w niej zgromadzonej. Usługa prawna jest wykonywana maksymalnie do 14 dni roboczych liczonych od dnia dokonania zapłaty przez Użytkownika.
2. Warunkiem realizacji danej Usługi Prawnej jest:
a. wypełnienie i przesłanie do Usługodawcy stosownego formularza dostępnego na Stronie lub też złożenie zamówienia na usługę w innej formie,
b. udzielenie ewentualnych wymaganych zgód, w tym dotyczących niniejszego Regulaminu i przetwarzania danych osobowych,
c. dokonanie zapłaty za Poradę za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub PayPal lub przy pomocy gotówki przed rozpoczęciem porady, przy czym zapłatę tą uważa się za dokonaną z obowiązkiem zapłaty i skutkującą zawarciem przez Strony umowy na udzielenie Porady na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie,
d. złożenie oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia wykonania usługi prawnej.
3. Użytkownik uprawniony jest zrezygnować z Usługi Prawnej, aż do chwili rozpoczęcia prac przez Usługodawcę nad zleconą Usługą Prawną, po rozpoczęciu prac, uiszczone wynagrodzenie staje się bezzwrotne.

§ 14
ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY USŁUG

1. Usługodawca zastrzega prawo modyfikacji asortymentu swych towarów i usług w każdym
czasie, z zastrzeżeniem obowiązku wykonania umów zawartych przed zmianą asortymentu.
2. Usługodawca świadczy Sprzedaż na podstawie każdorazowego zamówienia Użytkownika.
3. Użytkownik może złożyć zamówienie w formie:
a. wiadomości przesyłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie,
b. wiadomości email przesłanej Usługodawcy,
c. w formie zgłoszenia telefonicznego,
d. w każdej innej formie umożliwiającej złożenie oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z porad i usług oferowanych przez Usługodawcę.
4. Usługodawca może oferować różne warianty płatności, a w szczególności:
a. przelewy bezpośrednie,
b. płatności gotówkowe.
5. Wskazane na Stronie lub w ofercie ceny za usługi odpłatne, nie są cenami brutto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości we właściwej stawce. Ceny nie obejmują kosztów dostawy, która wskazywana jest odrębnie, a także kosztów korzystania z usług tzw. przelewów bezpośrednich, które także wskazywane są odrębnie.
6. W razie wątpliwości wyjaśnia się, że z uwagi na kluczowy czynnik ludzki w świadczonej Usłudze, nie jest ona usługą telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 25a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 6a rozporządzenia wykonawczego 282/2011 ani do usług
elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 7 rozporządzenia wykonawczego 282/2011. Miejscem wykonania Usługi jest siedziba Usługodawcy, a to zgodnie z art. 28c ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tak też (per analogiam): interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.IV.2018 r. sygn. 0111-KDIB3-2.4012.23.2018.1.SR.
7. Usługodawca świadczy Usługi dla Użytkowników z całego świata, z zastrzeżeniem, że Porady udzielane są wyłącznie w języku polskim.

§ 15
RĘKOJMIA, GWARANCJA, PROCEDURA REKLAMACYJNA I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Usługodawca jest odpowiedzialny za dostarczenie Porady odpowiadającej właściwemu stanowi prawnemu na dane zagadnienie, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z charakteru usługi, a opisanych w § 5.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji, jak również zatajeniem jakichkolwiek informacji.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za powodzenie danej sprawy oraz decyzje podjęte przez właściwe organy w danej sprawie, zobowiązany jest on jedynie do dołożenia należytej staranności w swoim działaniu.
4. W przypadku konfliktu interesów pomiędzy Użytkownikiem a innym klientem Usługodawcy w konkretnej sprawie, Usługodawca zobowiązany i uprawniony jest powstrzymać się od czynności obsługi prawnej w związku z tą sprawą.
5. Usługodawca nie udziela dodatkowych gwarancji.
6. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Usługodawcę jakichkolwiek usług, mogą być wysyłane w formie papierowej na adres Usługodawcy wskazany na wstępie Regulaminu.
7. Usługodawca powinien odnieść się do reklamacji w terminie 14 dni.
8. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o jakich mowa w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 16
DANE OSOBOWE – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach:
a. składania zamówienia,
b. korespondowania i komunikowania się z Administratorem,
lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną, jest
Usługodawca, którego dane zawarte są na wstępie niniejszego Regulaminu.
2. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.
3. Nieprzekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora jako niezbędne do złożenia zamówienia, uniemożliwia jego złożenie.
4. Podmioty, które przekazały Administratorowi swe dane, zwane będą dalej jako Przekazujący.
5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Przekazującym w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną:
a. nazwiska i imiona Przekazującego,
b. adres zamieszkania Przekazującego,
c. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Przekazującego, w tym nr PESEL Przekazującego,
d. adresy elektroniczne Przekazującego,
e. numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub nr VATUE.
6. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Przekazującym, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia, w tym w szczególności: dane dotyczące karty kredytowej, karty debetowej lub rachunku bankowego – wyłącznie gdy jest to konieczne do dokonania płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę.
7. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Przekazującego również inne dane dotyczące Przekazującego, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
8. Administrator przetwarza nadto dane eksploatacyjne, a to:
a. oznaczenia identyfikujące Przekazującego nadawane na podstawie danych, o których
mowa w ust. 5 wyżej,
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
teleinformatyczny, z którego korzystał Przekazujący,
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z
usługi świadczonej drogą elektroniczną;
d. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
9. Administrator przetwarza tzw. dane wrażliwe Przekazującego w zakresie koniecznym dla należytego wykonania porady lub usługi.
10. Przekazujący ma prawo dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, sprzeciwu i wycofania zgody na ich przetwarzanie, „bycia zapomnianym“, przenoszenia danych oraz wnoszenia skargi do organu nadzorczego.
11. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Przekazującego w celu świadczenia usług droga elektroniczną, a w szczególności w celu:
a. umożliwienia logowania przez Użytkownika do Konta lub innych serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora, o ile serwisy posiadają taką funkcjonalność,
b. realizacji łączącej Strony umowy, a w szczególności: weryfikowania tożsamości
Użytkownika, obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem w przypadku oferowania odpłatnych usług, obsługi procesu płatności, w tym w ramach tzw. przelewów bezpośrednich, wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora w związku z wykonaniem umowy, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą, świadczenia ewentualnej obsługi posprzedażowej, rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy, realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email lub telefon Użytkownika.
c. korespondowania z Przekazującymi,
d. korespondowania z Przekazującymi w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies, informowania o dokonanych płatnościach,
e. ulepszania świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb Użytkowników, w tym gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów, serwisów i stron Administratora, analityki ruchu Użytkowników na stronach
internetowych Administratora,
f. zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych.
12. Administrator może zbierać i przetwarzać dane osobowe także w celach marketingowych, a to przesyłania własnych i cudzych informacji marketingowych, reklamowych i handlowych również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem email, SMS lub w drodze połączenia telefonicznego, w tym dostarczania treści marketingowych indywidualnie dopasowanych dla danego Użytkownika, w także po zakończeniu świadczenia usługi drogą elektroniczną.
13. W przypadku gdy z wybranego przez przekazującego dane osobowe sposobu ewentualnej
zapłaty za towar lub usługi świadczone przez Administratora wynika skorzystanie z usług podmiotu realizującego tzw. płatności elektroniczne, dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności podmiotom realizującym tego rodzaju usługi.
14. Administrator informuje, że hipotetycznie może okazać się konieczne przekazanie danych
osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w
państwie trzecim, co potencjalnie może mieć miejsce w przypadku korzystania przez Przekazującego z usług typu VPN z użyciem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, a także gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie. Przekazanie danych do państwa trzeciego z inicjatywy Usługodawcy nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
15. Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia
informacji, są lub mogą być podmioty: świadczące usługi analityki internetowej i podmioty obsługujące płatności.
16. Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora:
usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, spedycyjne,
transportowe, związane z doręczaniem korespondencji i przesyłek, a także pełnomocnikom i prokurentom. Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązującego prawa.
17. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub
instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
18. Administrator chroni i zabezpiecza przekazane mu dane osobowe, zapewniając do nich dostęp wyłącznie upoważnionym osobom. Administrator stosuje nadto niezbędne środki techniczne, informatyczne, fizyczne i organizacyjne gwarantujące należyte zabezpieczenie i ochronę przetwarzanych danych osobowych. Administrator korzysta w szczególności z zabezpieczeń takich jak: zapory (firewall), programy antywirusowe, szyfrowanie danych. Administrator informuje, że nigdy nie prosi Użytkowników o podanie hasła, które ewentualnie zostało utworzone przez Użytkownika w celu dostępu do usług lub serwisów Administratora.
19. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Klientowi przysługują następujące prawa:
a. Prawo do sprostowania – Klient ma prawo zgłosić do Administratora konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, lub przetwarzaniu danych.
b. Prawo do usunięcia danych – Klient ma prawo złożyć wniosek o usunięcie W przypadku zasadności wniosku Administrator dokona niezwłocznego usunięcia danych.
c. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Klient ma prawo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych. W przypadku zasadności wniosku Administrator może jedynie dane przechowywać.
d. Prawo dostępu do danych – Korzystając z tego prawa Klient ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.
e. Prawo do przeniesienia – Korzystając z tego prawa Klient ma możliwość przeniesienia przez Administratora danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.
f. Prawo do skargi – Jeżeli wykorzystane przez Administratora dane osobowe Klienta nie są związane z realizacją umowy handlowej, realizacją obowiązku prawnego lub nie stanowią prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

§ 17
POLITYKA COOKIES

1. Strona i Usługodawca korzysta z tzw. plików cookies, tj. plików z danymi przechowywanych na komputerze/tablecie/telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika.
2. Pliki cookies są wykorzystywane w szczególności w celach:
a. usprawnienia i polepszenia funkcjonowania Strony,
b. dostosowania Strony do preferencji Użytkownika,
c. rozpoznawania Użytkownika i spersonalizowania Strony,
d. tworzenia statystyk,
e. utrzymania stanu zalogowania, tj. utrzymania tzw. sesji,
f. reklamowych, a w szczególności dostosowania ich treści do preferencji Użytkownika,
g. analitycznym, a w szczególności analizy ruchu na stronie internetowej Administratora,
3. Użytkownik w każdym czasie może nie wyrazić zgody na obsługę plików cookies, odpowiednio konfigurując swą przeglądarkę internetową.

§ 18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. Zmienioną treść Regulaminu stosuje się do umów i zdarzeń zawartych lub zaistniałych po dokonaniu zmiany.
3. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę na stronie www.cayan.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
4. Realizując obowiązek ustawowy Usługodawca informuje o możliwości skorzystania przez
konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Informacje na ten temat dostępne są w szczególności pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2021 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy – zgodny z załącznikiem do ustawy o prawach konsumenta
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

…………………………………………………
dane sprzedającego

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących usług/porad _______________________________
– Data zawarcia umowy_______________________________________:
– Imię i nazwisko konsumenta_________________________________ :
– Adres konsumenta___________________________________________ :
– Podpis konsumenta______________________________________ (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data ___________________________

EnglishPolishUkrainian