Przygotowanie protokołu ZZW obejmującego zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, udzielenie absolutorium członkom organów spółki oraz o podziale zysku lub pokryciu straty

EnglishPolishUkrainian